خدمات ما در این رابطه در حال حاضر شامل موارد زیر است:

۱- چاپ کتاب به شکل دیجیتال
۲- دریافت مجوز چاپ
۳- صفحه‌آرایی کتاب
۴- ویراستاری کتاب
۵- آماده سازی برای چاپ